Privatumo politika

UAB „Sugedo LT“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Sugedo LT“ elektroninėje parduotuvėje www.besmart.lt vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

I. Pagrindinės sąvokos

1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
7. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

II. Asmens duomenys


1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai
UAB „Sugedo LT“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
• Jūsų sutikimu;
• siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
UAB „Sugedo LT“ tinklapyje www.besmart.lt renkamus duomenis tvarko elektroninės prekybos tikslu.

3. Tvarkomi asmens duomenys
UAB „Sugedo LT“ tvarko šiuos duomenis:
• su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, užsakydami prekes per svetainėje www.besmart.lt įdiegtą registracijos formą (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas);
• duomenys apie apmokėjimo būdą;
• asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);
• duomenis teikiamus naujienlaiškių gavimui (el.paštas);
• kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
• kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;

4. Slapukai
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis www.besmart.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Sugedo LT“ teikiamas paslaugas.
Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. Asmens duomenų teikimas
UAB „Sugedo LT“ teikia Jūsų duomenis:
• Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
• Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
• Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

III. UAB „Sugedo LT“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Sugedo LT“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
UAB „Sugedo LT“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:
• kreiptis į UAB „Sugedo LT“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Sugedo LT“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
• kreiptis į UAB „Sugedo LT“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
• kreiptis į UAB „Sugedo LT“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
• kreiptis į UAB „Sugedo LT“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
• kreiptis į UAB „Sugedo LT“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
• kreiptis į UAB „Sugedo LT“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
• kreiptis į UAB „Sugedo LT“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Sugedo LT“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Sugedo LT“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu – Kauno g. 1, LT-91154 Klaipėda.
El. paštu: sugedo.mail@gmail.com
Tel. Nr. +370 670 93346

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Sugedo LT“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Sugedo LT“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

"Sugedo LT" nustatytų slapukų sąrašas

Svetainės slapukai

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGalioja
cookieconsent_statusPasirinkimasSlapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas1 metus
PrestaShop-059b5ab4257c7892241f308a8ed873c0 Prestashop TVS Sesijos slapukas20 dienų
PHPSESSID Slapukas skirtas identifikuoti sesiją.1 - sesiją

Google analytics

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGalioja
__utmt_UA-XXX Google Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra.6 mėnesius
__utmzPirmo apsilankymo data, paskutinio apsilankymo data, kiekis.Google Analytics: sekamas skaičius kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje nuo slapuko sukūrimo.6 mėnesius
__utma Google Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, koks raktažodis buvo panaudotas.2 metus
__utmb, __utmc Google Analytics: saugoma informacija kiek truko vartotojo lankymasis svetainėje. __utmb - prisijungimas, __utmc - atsijungimas nuo svetainės.__utmb - 30 minučių, __utmc - 1 sesiją.
_gaTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDGoogle Analytics: atskiria vartotojus2 metus
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-XSkaičiusGoogle Analytics integruotas su Google Tag manager ir Doubleclick kampanija. Slapukas reikalingas Google Analytics veikimui.1 dieną
_gidTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDGoogle Analytics: atskiria vartotojus1 dieną
_gatSkaičiusGoogle Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį1 minutę

Facebook

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGalioja
act,c_user,datr,fr,pl,presence,sb,wd,xs Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook.1 metus

Trečiosios šalys

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGalioja
1P_JARTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDŠie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius.1 savaitę
SIDCC Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos.1 dieną
IDE, test_cookie Šie slapukai priskirti trečiųjų šalių (DoubleClick) yra naudojami tiekti jums aktualias reklamas svetainėje.2 metus